Słownik pojęć - Odnowa w Duchu Świętym przy PMK dla kantonów Zurych i Glarus

Słownik pojęć Odnowy

Poniżej znajduje się wyjaśnienie terminów, którymi posługujemy się we Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym, a które nie zawsze muszą być zrozumiałe od razu. Jest to jedynie zarys pojęć.

 

Animator

to osoba prowadząca formację (czyli wprowadzenie lub dalsze ćwiczenia mające na celu wzrost duchowy osoby animowanej). Animator może prowadzić grupę dzielenia tymczasowo (np. podczas rekolekcji, wyjazdów), bądź w formie stałej w konkretnej Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym. Animator jest osobą, do której można się zwracać w każdej sprawie. Służy on zebranym doświadczeniem swojego życia duchowego oraz życia w Odnowie. - łac. animator ‘ożywiciel’ (z animare ‘ożywiać, tchnąć duszę albo ducha’).

 

Diakonia

jest to grupa osób, która odkryła ten sam charyzmat złożony w nich przez Ducha Świętego. Diakonia spotyka się, modli i służy dla budowania Kościoła. Z posługi diakonii może skorzystać każdy, kto tego potrzebuje. Konkretne diakonie mogą zajmować się: modlitwą wstawienniczą, ewangelizacją, uwielbieniem (diakonia muzyczna), pantomimą, nauczaniem i wszelkimi innymi dziełami wzbudzonymi przez Ducha Świętego służącymi wspólnocie chrześcijan, czyli również osobą, które nie są związane konkretnie z Odnową w Duchu Świętym. - gr. diakonos ‘sługa (poźn. gr.) duchowy’ zobacz: charyzmat, modlitwa wstawiennicza.

 

Grupa dzielenia

(inaczej „mała grupa”) – spotyka się regularnie np. raz w tygodniu. Jej celem jest podzielenie się z innymi osobami z grupy swoim doświadczeniem Jezusa w naszym życiu, naszymi spostrzeżeniami i przemyśleniami dotyczącymi relacji z Bogiem, które są dla nas ważne i mogą zbudować osobę, która nas słucha. Grupa dzielenia jest prowadzona przez animatora. Wejście do grupki związane jest z zachowaniem pewnych praw, to znaczy:

 

to, co jest powiedziane podczas grupy, a co dotyczy spraw prywatnych, trudnych czy osobistych osoby dzielącej się,
pozostaje w danym gronie osób

osoby nie przerywają sobie

osoby wzajemnie się nie oceniają

jeżeli osoba nie chce się dzielić, nie ma takiego obowiązku

 

Lider

Jest osobą, która ma w pieczy całą Wspólnotę. To on podejmuje kluczowe decyzje dla i we Wspólnocie. Jest wybierany spośród członków Wspólnoty. I jak wszystkie inne posługi we Wspólnocie jest dla innych, warto jednak pamiętać, że lider jest tylko jeden, a naszych spraw dziesiątki - ang. ‘przywódca; dyrygent; koncertmistrz’.

 

Modlitwa językami

to modlitwa samego Ducha Świętego uwielbiającego i wychwalającego Boga przez usta człowieka. Modlitwa językami nie jest modlitwą wyuczoną, a spontaniczną niezależną od intencji człowieka, często niezrozumiałą dla uszu ludzkich. Płynąca prosto z serca, jest darem, gdy słowa ludzkie nie wystarczają, aby wyrazić wielkość Boga. Por. Dz. 2,2-4, tzn. Dzieje Apostolskie.

 

Modlitwa osobista

(inaczej „namiot spotkania” lub „cichy czas”) jest to codzienna modlitwa każdego Chrześcijanina, który chce wsłuchiwać się w głos Pana Boga. To czas zarezerwowany i zaplanowany przez Ciebie, kiedy to nawiązujesz własną, intymną relację z Bogiem. Najczęściej modlitwa osobista to rozważanie Pisma Świętego, w którym Bóg objawia prawdę o Sobie Samym i pomaga odnaleźć ją w życiu każdego z nas. Najważniejsze jest aby Twoja modlitwa była szczera i regularna.

 

Modlitwa spontaniczna

modlitwa jednoczesna Kościoła jednoczącego się w ten sposób. Pomimo tego, iż jest to modlitwa indywidualna tworząca osobisty „pomost” między człowiekiem a Bogiem, służy ku budowaniu jedności poprzez równoczesną modlitwę zebranych.

 

Modlitwa wstawiennicza

modlitwa, którą każdy może się pomodlić w intencji drugiej osoby lub sprawy jej dotyczącej. Jeżeli wypływa z nas taka chęć warto spytać tę osobę, za którą chcemy się modlić, czy nie ma nic przeciwko temu. Modlitwę taką zapewnia diakonia modlitwy wstawienniczej. Można poprosić zespół modlący się z diakonii o modlitwę dla i za siebie. Nie musi to być konkretny problem (choć zwerbalizowanie go pomaga diakonii) możesz przyjść i poprosić o modlitwę. Z tej modlitwy może skorzystać każdy ze Wspólnoty. Modlitwa wstawiennicza jest charyzmatem. Ważne jest jednak aby tej modlitwy nie traktować jako jedyny sposób przybliżenia się do Boga, a tym bardziej jako modlitwy zastępującej modlitwę osobistą.

 

Sigla biblijne

(potocznie „namiary” w biblii) jest to umowna nazwa konkretnych wersetów w Piśmie Świętym, które powinniśmy lub chcemy znaleźć i tak np. J 3,17 odwołuje nas do Ewangelii wg św. Jana, rozdziału 3, wersetu 17. Zapis może również wyglądać tak: Ps 34, 2-6 powinniśmy więc przeczytać psalm 34, wersety od 2 do 6 włącznie. Wszystkie skróty dotyczące nazwy księgi Starego i Nowego Testamentu można znaleźć na początku każdego Pisma Świętego.

 

Owoc Ducha Świętego

są to widoczne, namacalne wręcz owoce życia z Duchem Świętym. Święty Pawła w swoim liście do Galatów pisze, że jest to: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” . Por. Ga 5,22

 

Wylanie darów Ducha Świętego

Zwany "modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego" lub „Chrzest w Duchu Świętym“ nawiązuje do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-41).

 

Jest to świadome przyjęcie darów złożonych w nas przez Ducha Świętego podczas chrztu i bierzmowani dla budowania i służenia tymi darami Wspólnocie Kościoła. Wiąże się ze szczególną interwencją Ducha Świętego w życie człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne pokoju i radości związanych z bliskim przeżywaniem obecności Boga.

 

Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym

to „ośmio- lub 10-tygodniowe rekolekcje. Składają się na nie spotkania modlitewne, katechezy, grupy dzielenia, a przede wszystkim Twoja osobista modlitwa i wczytywanie się w Boże słowo”*. Seminarium daje możliwość odpowiedzenia sobie na takie pytania jak:

 

„kim jesteś dla samego siebie?”

„kim jest Bóg dla człowieka?”

„kim jest człowiek wobec Boga?”

„czy można zmienić na lepsze relację między człowiekiem a Bogiem?”

„czego mogę spodziewać się po Jezusie Chrystusie, jeśli Go przyjmę do mojego życia?”